FASTOR


FASTOR는 탁월한 성능과 확장성으로 프리미엄 NAS 및 Unified Storage 시장에서 주목받는 스토리지 브랜드입니다.
특히, CCTV, 보안 및 백업, 데이터 분석, 빅데이터 분야에서 놀라운 안정성을 보여주고 있습니다.
FASTOR : 가장 빠른 (Fast) + 스토리지 (Storage)

어마무시한 속도
최상의 안정성
유연한 확장성

* FASTOR의 상세 제안서와 데이타시트를 받아보세요.

* 폼 팩터 : 1U 4-Bay Rackmount

* 인터페이스 : 4 x 1Gb/s NAS/iSCSI

* 메모리 : 16GB (up to 32GB)

* 최대 용량 : 48TB (12TB x 4)

* 폼 팩터 : 2U 12-Bay Rackmount

* 기본 인터페이스 : 4 x 1Gb/s NAS/iSCSI

* 추가 인터페이스 - 4 x 8Gb/s FC

                           - 2/4 x 16Gb/s FC

                           - 2/4 x 10Gb/s iSCSI

                           - 2 x 40Gb/s iSCSI

                           - 2 x 12Gb/s SAS

* 메모리 : 16GB (up to 32GB)

* 최대 용량 : 약 5.2PB (12TB x 432)

* 폼 팩터 : 2U 12-Bay Rackmount

* 기본 인터페이스 : 2 x 1Gb/s NAS/iSCSI

                              2 x 10Gb/s NAS/iSCSI

* 추가 인터페이스 - 8 x 8Gb/s FC

                           - 4/8 x 16Gb/s FC

                           - 8 x 10Gb/s FCoE

                           - 4/8 x 10Gb/s iSCSI

                           - 4 x 25Gb/s iSCSI

                           - 4 x 40Gb/s iSCSI

                           - 4 x 56Gb/s InfiniBand

                           - 4 x 12Gb/s SAS

* 메모리 : 16GB (up to 128GB)

* 최대 용량 : 약 5.2PB (12TB x 432)


FASTOR Storage 도입 계획이 있으신지요?

상호명 : 퍼스테이지(주)   I   CEO : 전도영   I   E-mail : info@f-stage.co.kr

사업자등록번호 : 205-87-02360   I   통신판매업신고번호 : 2021-호평평내-440

고객센터 : 070-4038-0970   I   평일 AM 10:00 ~ PM 17:00   I   호스팅 사업자 : gabia 

주소 : 경기도 남양주시 늘을2로14번길 3 (호평동, 에이스프라자)

이용약관     개인정보처리방침

Copyright   퍼스테이지


상호명 : 퍼스테이지(주)     CEO : 전도영

E-mail : info@f-stage.co.kr

사업자등록번호 : 205-87-02360

통신판매업신고번호 : 2021-호평평내-440

고객센터 : 070-4038-0970   I   평일 AM 10:00 ~ PM 17:00

주소  : 경기도 남양주시 늘을2로14번길 3 (호평동, 에이스프라자)

Copyright ⓒ 퍼스테이지

이용약관     개인정보처리방침